Vnitřní oznamovací systém Obchodního družstva Impro

Vnitřní oznamovací systém Obchodního družstva Impro se sídlem Končiny 111, Zábrodí, 549 41, IČ 48171158 (dále jen OD)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí OD vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro přijímání oznámení jsou upravena vnitřním předpisem směrnice č. 1/2023 ze dne 28.7.2023.

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby Dity Prouzové, personalistky družstva, v době její nepřítomnosti ji zastupuje p. Jana Röhrichtová, účetní finanční účtárny

  • prostřednictvím e-mailu na adresu oznamovatel@odimpro.com,
  • v listinné podobě zasláním na adresu Končiny 111, 549 41 Zábrodí v obálce označené OZNÁMENÍ,
  • telefonicky na čísle 491 445 206, 733 640 304 (p. Prouzová), popř. 491 445 210 (p. Röhrichtová), a to v pracovní době /pondělí - pátek 6:00 – 14:30 h/,
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

OD ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vnitřní oznamovací systém OD je tedy určen pro zaměstnance OD, včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod.

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.